HostDare:亚洲优化 vps - 65折限量优惠,速度抢

Hostdare 提供虚拟专用服务器、VPN 解决方案、共享主机、IaaS(基础设施即服务)、云解决方案。在托管服务、数据中心和网络运营方面具有经验的团队维护。

此优惠仅适用于新的 vps 订单!

优惠券代码YY89C8XKQV,所有 QKVM 计划的 35% 经常性折扣,有效期为半年、一年、半年、三年。

QKVM1

1 CPU Core

35 GB RAID10 HDD Storage

756 MB RAM

600 GB Bandwidth

50 mbps CN2 GT,CU,CM

Unmanaged KVM VPS

$25.99 USD/year

订购链接

QKVM2

2 CPU Cores

75 GB RAID10 HDD Storage

1.5 GB RAM

1000 GB Bandwidth

60 mbps CN2 GT,CU,CM

Unmanaged KVM VPS

$38.99 USD/year

Order Link

QKVM3

3 CPU Cores

150 GB RAID10 HDD Storage

4 GB RAM

1500 GB Bandwidth

80 mbps CN2 GT,CU,CM

Unmanaged KVM VPS

$71.49 USD/year

Order Link

QKVM4

4 CPU Cores

300 GB RAID10 HDD Storage

8 GB RAM

2500 GB 带宽

100 mbps CN2 GT,CU,CM

非托管 KVM VPS

$136.49 USD /年

订购链接

QKVM5

5 CPU 内核

600 GB RAID10 HDD 存储

16 GB RAM

3500 GB 带宽

100 mbps CN2 GT,CU,CM

非托管 KVM VPS

$266.49美元/年

订单链接

QKVM6

1 CPU Core

150 GB RAID10 HDD Storage

756 MB RAM

600 GB Bandwidth

50 mbps CN2 GT,CU,CM

Unmanaged KVM VPS

$33.79 USD /year

订购链接

QKVM7

2 CPU Cores

300 GB RAID10 HDD Storage

1.5 GB RAM

1000 GB Bandwidth

60 mbps CN2 GT,CU,CM

Unmanaged KVM VPS

$53.29 USD/year

订购链接

QKVM8

3 CPU Cores

450 GB RAID10 HDD Storage

4 GB RAM

1500 GB Bandwidth

80 mbps CN2 GT,CU,CM

Unmanaged KVM VPS

$98.79 USD /year

订购链接

 

测试IP http://103.79.78.127/100mb.bin

IPV6 测试 IP:2607:fcd0:0:a::2
阅读剩余
THE END